3.1 Protecció Integral: Salvaguardant els seus Dispositius InformàticsEn l’era digital, on la connectivitat és clau, la seguretat dels nostres dispositius informàtics es converteix en una prioritat ineludible. Per garantir la integritat de la nostra informació, és essencial seguir bones pràctiques de seguretat. Aquí explorarem mesures crucials per protegir els seus dispositius i xarxes sense fils.

3.1.1 Protegint els seus Dispositius Informàtics: Engegant el Firewall

El firewall actua com a primera línia de defensa, bloquejant possibles amenaces que busquen infiltrar-se en el seu dispositiu. Asseguri’s de tenir el seu firewall activat per mantenir lluny intrusos no desitjats.

Instal·lant l’Antivirus i l’Antiespai

Un programari antivirus actualitzat és essencial per detectar i eliminar possibles amenaces. A més, comptar amb un programa antiespai ajuda a protegir el seu dispositiu contra programari maliciós que intenta recopilar informació sense el seu coneixement.

Administrant el seu Sistema Operatiu o Navegador Web

Mantenir el seu sistema operatiu i navegador web actualitzats és crucial. Les actualitzacions periòdiques no només milloren la funcionalitat, sinó que també corregeixen vulnerabilitats de seguretat, reforçant la defensa del seu dispositiu.

Configurant la Protecció de Contrasenyes

La gestió adequada de contrasenyes és fonamental per evitar accessos no autoritzats. Estableixi contrasenyes robustes, eviti l’ús d’informació personal i actualitzi-les regularment per una capa addicional de seguretat.

Exemple:
Imagini les contrasenyes com les claus d’una caixa forta que guarda les seves pertinences digitals. Establir contrasenyes robustes seria com tenir claus complicades que no es puguin endevinar fàcilment. Evitar l’ús d’informació personal en les contrasenyes seria com no utilitzar el nom de la seva mascota com a part de la combinació. I, actualitzar les contrasenyes regularment seria com canviar les claus de la caixa forta de tant en tant per mantenir una capa addicional de seguretat. Aquesta pràctica assegura que només les persones autoritzades puguin accedir als seus recursos digitals.

Dispositius d’IoT: Un Risc Major

Els dispositius d’IoT, com termostats i càmeres intel·ligents, presenten un risc significatiu. Sovint, aquests dispositius no reben actualitzacions de programari freqüents, deixant-los vulnerables a possibles amenaces. Per mitigar aquest risc, consideri la possibilitat d’integrar aquests dispositius en una xarxa aïllada, minimitzant l’accés de possibles pirates informàtics.

Exemple:
Imagini els dispositius d’IoT com portes laterals de la seva casa. Si aquestes portes no es tanquen bé o no reben actualitzacions regulars, podrien ser punts vulnerables. Integrar aquests dispositius en una xarxa aïllada seria com assegurar-se que aquestes portes no estiguin connectades directament amb la part principal de la seva casa, evitant així l’accés fàcil als intrusos. Utilitzar eines com Shodan seria com fer revisions periòdiques de les seves portes per assegurar-se que estan ben protegides i reforçar-les si cal. Així, minimitza els riscos associats amb aquests dispositius connectats.

3.1.2 Seguretat de la Xarxa Sense Fils a Casa: Atac de Reinstal·lació de Clau (KRACK)

La vulnerabilitat a les xarxes sense fils, coneguda com a KRACK, és un risc que afecta totes les xarxes Wi-Fi modernes i protegides. Aquest atac permet als intrusos trencar el xifrat entre el router sense fils i els dispositius, concedint-los accés no autoritzat a les dades de la xarxa.

Per mitigar aquest risc, segueixi aquests passos:

 • Actualitzi tots els productes afectats, com routers, ordinadors portàtils i dispositius mòbils, tan aviat com les actualitzacions de seguretat estiguin disponibles.
 • Utilitzi connexions amb cable sempre que sigui possible per a dispositius amb targetes d’interfície de xarxa (NIC) amb cable.
 • Consideri l’ús d’un servei de xarxa privada virtual (VPN) fiable en accedir a una xarxa sense fils.

Per obtenir informació detallada sobre KRACK, pot consultar aquí.

3.1.3 Garantint la Seguretat en Connexions Sense Fils

La seguretat en les connexions sense fils és crucial. Aquest resum esquemàtic proporciona pautes clau per assegurar que les seves dades personals estiguin resguardades i que els seus dispositius estiguin protegits en entorns sense fils.

Codificació:

 • Utilitzar codificació (https): La codificació HTTPS garanteix la protecció de les seves dades personals en xifrar la informació transmesa en línia.
 • Tipus comuns de codificació: WEP, WPA, WPA2 (més segur). Optar per WPA2 ofereix una capa addicional de seguretat.

Wi-Fi d’Accés Públic:

 • Validar l’autenticitat dels hotspots: Abans de connectar-se a un hotspot públic, asseguri’s que sigui legítim i no un punt d’accés fals creat per ciberdelinqüents.
 • Verificar URLs amb «https»: Asseguri’s que les URLs dels llocs web que visita comencin amb «https» per garantir una connexió xifrada.
 • Considerar aplicacions addicionals de codificació: Explori la possibilitat d’utilitzar aplicacions que proporcionin codificació addicional per protegir les seves comunicacions.
 • Desactivar connexió automàtica a xarxes Wi-Fi: Eviti la connexió automàtica a xarxes Wi-Fi per tenir un major control sobre a quines xarxes es connecta el seu dispositiu.

Seguretat per a Bluetooth:

 • Desactivar Bluetooth quan no s’utilitzi: Apagui Bluetooth quan no estigui utilitzant dispositius o transferències de dades per prevenir accessos no autoritzats.
 • Desacoplar dispositius Bluetooth en tornar o vendre: Abans de tornar o vendre dispositius Bluetooth, desvinculi’ls per evitar l’accés no autoritzat a la seva informació.
 • Utilitzar la modalitat «amagat»: Configure el seu dispositiu Bluetooth en modalitat «amagat» per evitar que altres dispositius el detectin fàcilment.

Resguard per a Wi-Fi Residencial:

 • Activar codificació en el router: Asseguri’s que el seu router utilitzi codificació per protegir la seva xarxa Wi-Fi domèstica. WPA2 és una opció segura.
 • Canviar SSID i contrasenya predeterminats: Personalitzi el nom de la seva xarxa (SSID) i canvii la contrasenya predeterminada per dificultar l’accés no autoritzat.
 • Considerar el filtratge d’adreces MAC: Implementi el filtratge d’adreces MAC en el seu router per permetre només dispositius autoritzats.
 • Desactivar el router quan no s’utilitzi: Apagui el seu router quan no el necessiti per reduir possibles vulnerabilitats.

3.1.4 Guies per a Contrasenyes Més Fortes:

La seguretat de les nostres contrasenyes s’ha convertit en una prioritat essencial. Les pautes i recomanacions per crear contrasenyes sòlides no només recauen en els usuaris, sinó també en els proveïdors de serveis, amb l’objectiu de garantir una experiència segura i fiable per a tots. Aquí, explorarem les directrius proposades per reforçar la seguretat de les nostres contrasenyes i protegir la nostra informació en línia.

Crea contrasenyes utilitzant frases que només tu entenguis, combinant lletres inicials i números.

Exemple:
Prenem la frase «Avui és un bon dia per començar el canvi» i creem una contrasenya utilitzant les lletres inicials i alguns números: «Ae1bdpc3». Això proporciona una contrasenya robusta i fàcil de recordar, ja que està relacionada amb una frase significativa per a tu. Assegura’t de mantenir la longitud de la contrasenya i d’incorporar una combinació de majúscules i minúscules per augmentar la seguretat.

Bones PràctiquesDescripcióExemple
Longitud adequadaUtilitzar contrasenyes amb una longitud significativa per augmentar la complexitat i la resistència contra atacs.«Segura2022»
Combinació de caràctersIncloure una combinació de lletres (majúscules i minúscules), números i caràcters especials per augmentar la robustesa.«P@ssw0rd!»
Evitar informació personalEvitar l’ús d’informació personal com noms, dates de naixement o dades fàcilment accessibles per altres.«ElMeuGos123»
Frases clauCrear contrasenyes basades en frases que només l’usuari entengui, utilitzant lletres inicials i números.«Ae1bdpc3» (De la frase: «Avui és un bon dia per començar el canvi»)
Actualitzacions regularsCanviar les contrasenyes periòdicament per prevenir l’accés no autoritzat a llarg termini.«NovaContrasenya2023»
Gestió seguraUtilitzar gestors de contrasenyes per generar i emmagatzemar contrasenyes de manera segura, evitant la reutilització de claus.Utilitzar aplicacions com LastPass o 1Password.
Autenticació de dos factorsHabilitar l’autenticació de dos factors (2FA) quan sigui possible per afegir una capa addicional de seguretat.Combinar contrasenya amb codi generat en una aplicació d’autenticació.
Phishing vigilantEstar alerta davant possibles intents de phishing que puguin comprometre les contrasenyes. No proporcionar informació sensible.Verificar l’autenticitat dels correus electrònics i enllaços abans de respondre.
Bones Pràctiques