Explorant l’Estructura de Directoris a Linux: Una Guia CompletaL’estructura de directoris en el sistema operatiu Linux és fonamental per a l’organització i gestió eficient de fitxers i programes. Comprendre aquesta estructura és essencial per a qualsevol usuari o administrador del sistema. En aquest article, explorarem detalladament els directoris principals, cadascun amb la seva funció específica, així com alguns directoris secundaris importants que juguen un paper específic en el sistema.

Directoris Principals

 1. /bin (binaris): Aquest directori conté programes essencials del sistema, accessibles per a tots els usuaris. Aquí es troben comandes bàsiques necessàries per a la funcionalitat del sistema, com ls, cp, mv, entre d’altres.
 2. /boot: Conté arxius necessaris per a l’arrencada del sistema, incloent-hi el kernel de Linux, configuracions d’inici i altres arxius relacionats amb el gestor d’arrencada.
 3. /dev (dispositius): Emmagatzema arxius de dispositius que representen maquinari connectat al sistema. Aquests arxius són utilitzats pel kernel de Linux per comunicar-se amb maquinari com discs durs, impressores, i dispositius de xarxa.
 4. /etc (configuració): Conté arxius de configuració del sistema i d’aplicacions. Aquí es troben configuracions globals del sistema, com l’arxiu /etc/passwd que emmagatzema informació d’usuaris.
 5. /home: Directori principal per als directoris personals dels usuaris. Cada usuari té el seu propi directori dins de /home, on pot emmagatzemar els seus fitxers personals i configuracions.
 6. /lib i /lib64 (biblioteques): Contenen biblioteques compartides necessàries per a la funcionalitat del sistema i de les aplicacions instal·lades.
 7. /media i /mnt (muntatge): Directoris utilitzats per muntar dispositius externs, com ara unitats USB, CD-ROM i discs durs externs.
 8. /opt (opcional): És el directori suggerit per a la instal·lació de programari de tercers. Aquí es poden instal·lar programes que no formin part del sistema base.
 9. /proc (processos): Proporciona una interfície al kernel del sistema i als processos en execució. Conté informació sobre el sistema i els processos en temps real.
 10. /root: Directori personal de l’usuari «root», l’administrador del sistema. Aquest usuari té privilegis totals en el sistema i el seu directori personal es troba aquí.
 11. /sbin (binaris del sistema): Emmagatzema programes essencials per a l’administració del sistema, accessibles només per l’usuari «root». Aquí es troben comandes com shutdown i ifconfig.
 12. /tmp (temporal): Directori temporal per emmagatzemar arxius temporals. Els arxius emmagatzemats aquí solen ser eliminats automàticament després d’un reinici del sistema.
 13. /usr (usuaris): Conté subdirectoris amb aplicacions, biblioteques i dades compartides per tots els usuaris del sistema. Aquí es troben la majoria de programes i arxius del sistema.
 14. /var (variables): Emmagatzema dades variables, com arxius de registre del sistema, arxius de bases de dades i arxius temporals d’aplicacions.

Directoris Secundaris Importants

 1. /etc/cron.d: Conté arxius de configuració per a tasques programades del sistema i d’usuaris utilitzant cron.
 2. /etc/network: Emmagatzema configuracions de xarxa del sistema, com ara interfícies de xarxa i configuracions d’amfitrions.
 3. /usr/local/bin: Directori per emmagatzemar programes i scripts locals que no formin part del sistema base.
 4. /var/log: Conté arxius de registre del sistema i d’aplicacions. És útil per al diagnòstic de problemes i seguiment d’esdeveniments del sistema.
 5. /var/run: Conté arxius temporals relacionats amb l’execució actual del sistema, com arxius PID (identificadors de procés).
 6. /var/www: Directori típic per emmagatzemar arxius del servidor web, com ara pàgines HTML, scripts i arxius multimèdia.
 7. /media/cdrom i /media/floppy: Directoris per muntar dispositius de CD-ROM i disquet.
 8. /mnt/cdrom i /mnt/floppy: Punts de muntatge alternatius per a dispositius de CD-ROM i disquet.

Al comprendre l’estructura de directoris a Linux i la funció de cadascun d’ells, els usuaris poden navegar i gestionar el sistema amb més eficàcia. Aquesta guia proporciona una base sòlida per explorar i utilitzar el sistema operatiu Linux de manera efectiva.