El McCumber Cube: Un enfocament integral per a la seguretat de la informacióEl McCumber Cube, creat per John McCumber el 1991, ha demostrat ser un marc valuós per a que les organitzacions abordin i avaluen les seves iniciatives de seguretat de la informació. Aquest model tridimensional abraça els principis fonamentals de protecció dels sistemes d’informació, la salvaguarda de la informació en els seus diversos estats i les mesures de seguretat aplicades per resguardar les dades.

Dimensions del McCumber Cube

1. Principis Fonamentals de Protecció

  • La confidencialitat és essencial en la seguretat de la informació. Es tracta d’establir regles que impedeixin la revelació d’informació sensible a persones no autoritzades, recursos o processos. Mètodes com el xifrat de dades, l’autenticació i el control d’accés són fonamentals per garantir la confidencialitat.
  • La integritat, d’altra banda, assegura que la informació o processos del sistema no siguin objecte de modificacions intencionades o accidentals. Utilitzar funcions hash o sumes de comprovació és una estratègia clau per mantenir la integritat de les dades.
  • La disponibilitat és igualment crucial, assegurant que els usuaris autoritzats puguin accedir a sistemes i dades quan sigui necessari. Mantenir equips, realitzar reparacions, mantenir actualitzats els sistemes operatius i el programari, i crear còpies de seguretat són mesures essencials per garantir la disponibilitat.

2. Protecció de la Informació en Diferents Estats

  • Processament: Fa referència als dades en ús per realitzar operacions com ara actualitzacions de registres en bases de dades.
  • Emmagatzematge: Fa referència als dades en repòs, emmagatzemats en memòria o dispositius permanents com ara discs durs, unitats d’estat sòlid o USB.
  • Transmissió: Es centra en els dades en trànsit entre sistemes d’informació.

3. Mesures de Seguretat

  • Consciència, Formació i Educació: Aquestes mesures busquen informar els usuaris sobre amenaces potencials a la seguretat i les accions que poden prendre per protegir els sistemes d’informació.
  • Tecnologia: Inclou solucions basades en programari i maquinari dissenyades per protegir els sistemes, com ara parets de foc que monitoritzen contínuament la xarxa en busca de possibles amenaces.
  • Política i Procediment: Són controls administratius que estableixen la base per a la implementació de l’assegurament de la informació. Això inclou plans de resposta a incidents i pautes de millors pràctiques.

Conclusions

El McCumber Cube proporciona una estructura comprensiva per abordar els reptes complexos de la seguretat de la informació. En considerar la confidencialitat, integritat i disponibilitat, juntament amb la protecció en diferents estats i mesures de seguretat, les organitzacions poden reforçar la seva postura de seguretat i mitigar eficaçment les amenaces. La consciència contínua, la tecnologia avançada i la implementació de polítiques sòlides són clau per mantenir la seguretat en un món digital en constant evolució.

(1) ¿Qué es el Cubo de McCumber? » Un mundo complejo. https://epampliega.com/blog/index.php/2023/09/07/que-es-el-cubo-de-mccumber/.
(2) En qué consiste la teoría de ‘el cubo de McCumber’. https://www.innovaciondigital360.com/cyber-security/en-que-consiste-la-teoria-de-el-cubo-de-mccumber/.
(3) Seguridad y el Cubo de McCumber – Germán Bacca. https://www.germanbacca.com/seguridad-y-el-cubo-de-mccumber/.